CATIA V6 to SuperMapGIS 转换插件V2.0发布

2018-07-25 13:43:53 632

达索代理商|catia代理|ENOVIA|PLM实施

   CATIA V6 to SuperMap GIS 转换插件,可一键转化CATIA bim模型文件为SuperMap GIS 数据集文件,达索代理商|catia代理|ENOVIA|PLM实施同步导出几何及属性信息,为三维GIS提供基础空间数据,助力bim和GIS有效融合。
产品功能:
1、CATIA数据提取
2、模型轻量化
3、GIS数据模型重构